Se, että VENÄJÄN FEDERAATIO aloitti UKRAINAA VASTAAN ÄSKETTÄIN TÄYSIMITTAISEN SODAN, on aiheuttanut länsimaisessa MEDIASSA äänekkään metelin. UUTISOINTI ON TAPAHTUNUT KRISTILLISEN USKON MORAALISELLA AKSELILLA HYVÄ-PAHA.

SIVIILIVÄESTÖN SUOJATON JA TURVATON TILA TULEE KUITENKIN EHKÄ LAAJENEMAAN JATKOSSA SODANKÄYNNISTÄ MONILLE MUILLE INHIMILLISEN OLEMISEN TASOILLE.

Tämän taustalla saattaa näkyä nyt enemmän länsimaisen KULTTUURIN pelko amerikkalaisen valtahegemonian hajoamisena kuin ”Putinin Venäjä” VIHOLLISKUVA. Kauhunäky saattaa liittyä myös maailmansodan jälkeisen sotilaspoliittisen tasapainon muuttamiseen (Natoon jne.) tai Ukrainan kahtia jakamiseen.

Mutta Ukrainan sota tarjoaa myös yleisiä herätteitä ihmisen olemuksesta ja olemassaolosta, ajattelusta ja toiminnasta. Ne voivat liittyä esimerkiksi filosofiaan, uskontoon, moraaliin, oikeuteen ja sodankäyntiin.

Sotaa ei pidä arvioida ainoastaan esimerkiksi kuolleitten ja fyysisesti haavoittuneiden ihmisten lukumäärällä. Sodan kauhut aiheuttavat myös esimerkiksi lukemattomia elinikäisiä traumoja.

*

Jatkossa nähdään Venäjän federaation VETO-OIKEUDEN käyttö nykyisen YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTOSSA.

MIKSI VETO-OIKEUS ON OTETTU KÄYTTÖÖN? SIITÄ EI OLE UUTISOITU (ESIMERKEIN) KOSKA VALTAPIIRIT TAHTOVAT VIESTITTÄÄ LÄNSIMAISESTA IHMISESTÄ JA HUOMISESTA VAIN POSITIIVISIA UUTISIA.

Toivottavasti veto-oikeuden paljastuminen herättää ihmiset ymmärtämään sen, ETTEI SIVIILIVÄESTÖLLÄ OLE OLLUT AIKAISEMMIN MISSÄÄN valtioiden välisiä kiistoja ratkaistaessa SUOJAA SOTAA VASTAAN.

UKRAINAN SOTA ON TUOMITTAVA. MUTTA ON TUOMITTAVA MYÖS SE, ETTÄ valtapiirit YLLÄPITÄVÄT VETO-OIKEUDEN KÄYTÖSTÄ KERTOMATTA JÄTTÄMÄLLÄ KUVITELMAA HYVYYDEN JA OIKEUDEN VOITTAMISESTA.

NYT ON YHDYSVALLOILLE TÄRKEINTÄ, ETTÄ SOTILASLIITO NATOON LIITTYY MAHDOLLISIMMAN MONI VALTIO JA TÄMÄN KOLKAN SOTILASTASAPAINO VAIHTUU TOISEKSI.

SAAKO SUOMI ”VERTA NENÄSTÄ” JA PIETARIN TURVAKSI SUOMEN VALTIORAJALLE YDINPOMMIT?

*

Olen kirjoittanut käsitteestä ”VALTIOTON LOPPUTILA”. Perinteisesti tuolla ilmaisulla on viitattu MARXILAIS-KOMMUNISTISEN VALLANKUMOUKSEN huipentumaan.

Mutta VALTIOTON LOPPUTILA voi tapahtua myös esimerkiksi ILMASTONMUUTOSVALLANKUMOUKSENA. Siinä ILMASTO aiheuttaa KAAOKSENA sen, etteivät valtioiden vallankäyttäjät pääse (puolueet ja poliitikot) vaikuttamaan ilmaston yllättävissä käänteissä.

VALTIOTON LOPPUTILA voi syntyä myös siksi, että valtiorakenteen uudistaminen johtaa esimerkiksi niin kalliiseen rakenteeseen, ettei yhteiskunnalla ole varoja sen ylläpitämiseen tai valtiota rasittaa pitkäaikainen kalliiksi tuleva tartuntatauti (vrt. viimeaikainen virustorjunta).

Alku- Suomeen ei voi palata, jo se toteutettaisiin valtaosasta nykyisestä henkisestä ja aineellisesta rakenteesta pitäisi hävittää. Elintasosta lähtien.

VALTIOTON LOPPUTILA voi syntyä myös kansainvälisten TALOUSSOTIEN seurauksena koska kyseinen sodankäyntimuoto iskee pörssiromahduksina ja inflaatioina kaikkien valtioiden ”nilkkaan”.

*

VALTIOTA koskevat kysymykset eivät aukea tarkastelemalla pelkästään esimerkiksi valtiofilosofiaa (kuten hegeliläisyyttä) ja valtion käytännön organisointia (lakeja jne.). Lisäksi esimerkiksi maatalousvaltaisen yhteiskuntakulttuurin ja lakivaltion välinen ristiriita ilmenee monissa eri muodoissa.

*

Kaikki voi kuitenkin olla täysin toisin, mistään ei voi olla varma. Eikä mitään todellista voi esittää. Ihminen voi vain tehdä havaintoja ja olettaa. Voi olla, että nyt kokeillaan ensimmäisen ja viimeisen kerran uusimpia sota-aseita.

HEGELILÄISYYTEEN POHJAUTUVA KONSERVATIIVINEN KANSALLINEN VALTIO KUTEN SUOMI on LAKIVALTIO. KEINOTEKOISEN ORGANISAATION JÄSENIÄ SÄÄDELLÄÄN SIINÄ NORMEILLA.

Se pitää IHMISYKSILÖÄ VALTIOKOKONAISUUTEEN KUULUVANA ja painottaa OLEMUSTA mutta vastustaa KANSAKUNNASTA irtaantumista VAPAAKSI YKSILÖKSI, jolle on tärkeintä EKSISTENTIALISTINEN ”ITSELLEEN OLEMINEN”.

Koko aja tapahtuu OLEMISTA mutta LAKIVALTIO ei anna sille minkäänlaista arvoa.

UKRAINAN SOTAKAAN ei näytä auttavan näkemään sitä, että ONGELMAN YDIN ei ole ”PAHA VENÄJÄ JA PUTIN” vaan KANSAINVÄLINEN LÄNSIMAINEN KULTTUURI JA ELÄMÄNTAPA (yltäkylläisyydessä BAILAILEVA IHMINEN), mikä antaa ILMASTONMUUTOKSENKIN tapahtua lähes huomaamattomasti hävittäen kuitenkin samalla ELÄMÄN maapallolta.

Ilmastinmuutos johtuu ihmisen toiminnasta. Siihen sisältyy LUONTOA RAJATTOMASTI HYÖDYNTÄVÄ IHMISEN LUONTOSUHDE. Mutta koska ILMASTO on KAAOS, ihminen ei voi ”hallita ilmastoa”.

*

Kansainvälisiin IHMISOIKEUKSIIN kuuluu esimerkiksi oikeus elämään sekä ajatuksenvapaus.

IHMISOIKEUSNEUVOSTOON JA YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTOON JA KANSAINVÄLISEEN OIKEUTEEN sisältyy nykyisin paljon omituisia piirteitä. Ukrainan sodan johdosta tullaan kiinnittämään jatkossa huomiota myös niihin.

VENÄJÄ EROTETTIIN VÄLIAIKAISESTI YK:N IHMISOIKEUSNEUVOSTOSTA. MUTTA VENÄJÄ KAATAA NYT TEHDYN ESITYKSEN VETO-OIKEUDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ.

YK ON TOISEN MAAILMANSODAN VOITTAJAVALTIOIDEN 1945 PERUSTAMA JÄRJESTÖ.

YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTON viidellä PYSYVÄLLÄ JÄSENVALTIOLLA (NEUVOSTOLIITTO eli nyt VENÄJÄN FEDERAATIO, YHDYSVALLAT, RANSKA, BRITANNIA JA KIINA) on VETO-OIKEUS.

Veto-oikeutta on käytetty vuodesta 1946 lähtien noin 250 kertaa. Eniten veto-oikeutta on käyttänyt Venäjän federaatio (entinen NL), toiseksi eniten Yhdysvallat, vähiten Kiina.

Neuvoston pysyvillä JÄSENVALTIOILLA on oikeus estää minkä tahansa päätöksen syntyminen veto-oikeudellaan.

KANSAINVÄLINEN TUOMIOISTUIN ratkoo ainoastaan VALTIOIDEN VÄLISIÄ KIISTOJA. Yksittäiset ihmiset, kansat tai kansanryhmät eivät voi tuoda erimielisyyksiään KANSAINVÄLISEN TUOMIOISTUIMEN käsiteltäväksi.

*

Maapallolle ei ole perustettu yhtään VALTIOTA ilman SOTAA. VALTIOIDEN MAAPALLO ON MYÖS KESKEINEN SYY VALTIOIDEN VÄLISTEN KIISTOJEN JA SOTIEN SYTTYMISEEN.

VALTION RAUHANOMAINEN PERUSTAMINEN EI OLE EDES MAHDOLLISTA.

RAUHA VALTIOSSA ON SAAVUTETTAVISSA AINOASTAAN JATKUVALLA SOTAAN VALMISTAUTUMISELLA.

RAUHAN YLLÄPITÄMINEN ei ole mahdollista ilman VALTION JATKUVAA OMAA KALLISTA MILITARISTISTA JÄRJESTELYÄ (ARMEIJAA).

*

Miksi VALTIOKSI ORGANISOITUMISTA pidetään KANSALLISELLA JA kansainvälisellä tasolla (YK:n turvallisuusneuvosto ja veto-oikeus) äärimmäisen arvokkaana asiana?

EI JOUKKO OLE HENKI. ”JOUKKOHENKI” ON USKOMUS IDEALISTISESSA VALTIOSUHTEESSA.

LAKIVALTION LUPAAMA VAPAUS JA EKSISTENTIALISTINEN VAPAUSKÄSITYS OVAT TÄYSIN ERI ASIOITA.

JOS EKSISTENTIALISTISTA YKSILÖÄ EI OLE, EI OLE MITÄÄN MUTAKAAN (ON PELKKÄ OLEMATTOMUUS). MAAILMASSAOLOTAJUNTA ON AINOASTAAN YKSILÖTASOLLA.

Ukrainan sota osoittaa sen, ettei EKSISTENTIALISTISELLA YKSILÖLLÄ JA LAKIVALTION YKSILÖLLÄ OLE minkäänlaista SUOJAA.

*

NÄISTÄ KYSYMYKSISTÄ täytyy käydä uusi kansainvälinen keskustelu, jolta pohjalta on mahdollista korjata nykyisiä epäkohtia ja korvata nykyinen YK uusilla kansainvälisillä päätöksentekoelimillä.

Nyt korostuu PESSIMISTINEN näkökulma IHMISLAJIIN. IHMINEN vaikuttaa olevan kykenemätön uudistumaan myös ILMASTONMUUTOKSEN HAASTEIDEN EDESSÄ.

Ihmiskunnan on harjoitettava nyt FRIEDRICH NIETZSCHEN (1844-1900) lailla kaikkien arvojen uudelleenarviointia (kts. Nietzschen kirjoitusta ”Moraalin alkuperästä”).

*

Ukrainan sota ja valtioiden välisen konfliktin kansainvälinen käsittely (ja turvallisuusneuvosto) on osoittamassa sen, että siviileillä ei ole sotatilanteessa minkänlaista suojaa ja turvaa.

Valtioiden välisen konfliktin voi ratkaista nykyisin vain sodankäynnin avulla. Ukrainan sota on myös paljastanut sen kuinka raaka eläin ihminen on.

Tämän jälkeen alkaa vaikuttamaan PESSIMISMIN AIKAKAUSI. Se osoittaa sen, että esimerkiksi ”ILMASTONMUUTOKSEN torjuminen” jää toteutumatta.

YK:n NYKYINEN PÄÄRAKENNUS ON PILVENPIIRTÄJÄMÄISYYDESSÄÄN (toisen maailmansodan tuhojen jälkeisten nyt konservatiivisten tuntojen heijastamana) TIETO-, EDISTYS- JA KASVUHAKUINEN.

Uuden KANSAINVÄLISEN ORGANISAATION (jossa ei ole nykyistä veto-oikeutta) PÄÄRAKENNUKSEN TÄYTYY HEIJASTAA ARVOJA TÄYSIN UUDELLA TAVALLA.

*

KÄSITE ”NATIONALISTINEN VALTIO” ON YMMÄRRETTY MONIN ERI TAVOIN.

Kun joku käytössä oleva ORGANISOITUMINEN (kuten sarkajako) muutetaan toisenlaiseksi ORGANISOITUMISEKSI se johtaa monella tasolla muutoksiin myös myöhemmin. Esimerkiksi kun Ruotsissa käytössä ollut SARKAJAKO muutettiin 1700-luvun puolivälissä ISOKSIJAOKSI, kyseinen uudistus tehtiin talouden tehostamiseksi.

Tämä tavoite toteutuikin, mutta samaan aikaan käynnistyi ei-toivottua muutosta esimerkiksi maaseudun sosiaalisessa elämässä. ORGANISAATIOUUDISTUKSESSA muuttui toiseksi myös esimerkiksi LUONTOSUHDE.

ISOJAON yhteydessä pieniä maatiloja koottiin yhteen suuriksi tilakokonaisuuksiksi ja niistä tuli ”omavaraisina kartanoina” eräänlaisia PIENOISVALTIOITA. Tilanväki jakautui niissä omistajiin,omiin köyhiin (rengit ja piat) ja ulkopuolisiin.

Kun TILAT PERUSTUIVAT OMAVARAISTALOUTEEN, niissä pidettiin esimerkiksi karjaa liharuuan valmistamisen takia. Raamatun mukaan tämä merkitsi syntiä eli ”paratiisista eli villistä luonnonmiljööstä karkoittamista”.

Valtiolliseen organisoitumiseen sisältyy AATELISTON synty KARTANOINEEN. Koska Etelä-Pohjanmaa jätettiin Turun linnassa asuneen Juhana-herttuan herttuakunnan ulkopuolelle, seutu jäi maatalousvaltaiseksi.

Tästä sai alkunsa maatalousvaltaisen yhteiskunnan ”väärin ymmärretty nationalismi”. Se on VASTAKOHTA VALTIOLLISELLE NATIONALISMILLE, mikä saatettiin perustaa syntymässä olleen TEOLLISEN RATIONALISMIN varaan (kts. Ernest Gellner).

ISOJAON käynnistäminen 1700-luvun puolivälissä aiheutti isojaon ulkopuolelle jääneiden pikkutilatalonpoikien KAPINOINTIA. Pienviljelijät tulivat täysin riippuvaisiksi isojakotilojen omistajista (tehden tavallisesti työtä ”suurtilakartanoille” ilman palkkaa).

Tällä on ollut heijastusvaikutus esimerkiksi torpparilaitoksen syntyyn ja Suomen sisällissodan syttymisen. Suomenniemellä tehtiin jo 1906 esitys pienviljelijäpuolueen perustamiseksi, mutta hanke kariutui. Tälle samalle linjalle ovat tulleet myöhemmin SMP ja PS.

Myös Yhdysvaltojen sisällissota käynnistyi 1861 palkattoman työn takia (etelävaltojen orjuus).

MERKANTILISMIN MUKAINEN TALOUSPOLITIIKKA käynnistettiin Ruotsissa jo 1500-luvulla ja sillä pyrittiin siihen, että VIENNIN haluttiin olevan suurempi kuin tuonnin ja tähän pyrittiin varsinkin tulleilla ja kauppakielloilla. Lisäksi pyrittiin estämään oman maan TEOLLISUUTTA (kotimaista teollista tuotantoa ).

MERKANTILISMI joutui pian vapaan talouden kannattajien (Hume, Smith) kritisoimaksi ja 1800-luvun puolivälissä käynnistynyt TEOLLINEN VALLANKUMOUS nosti uudeksi mahtitekijäksi KONEELLIS-TEOLLIS-KAPITALISTISEN TALOUDEN. Sen jäljet näkyvät tänä päivänä monessa.

Kun Suomen sisällissodan 1918 yhteydessä ”punaisia” (valtaosin entisiä renkiä ja piikoja) teloitettiin ”valkoisten” toimesta, eivätkö nuo tahot puolustanet ensisijaisesti (koneellistettua) maatilaansa (omaisuuttaan) sekä maatalousvaltaista yhteiskuntaa?

Lakeuden ”valkoiset teloittajat” eivät taistelleet ensisijaisesti varsinaisesta teollistumisesta kohonnutta ”punaista marxilaista valtiojärjestystä” vastaan.

Maatalousaltainen yhteiskunta ei voi kuitenkaan toimia kansallisen tasa-arvoisen valtion perustajana (Ernest Gellner). Maalaisliiton alkuun liittyy maaseudun ja maatalouden korostaminen sekä myös käsite ”MAAHENKI”.

Alkiolainen Maalaisliitto (nyk. Keskustapuolue) ei ole voinut toimia alun perin Suomen valtiolaitoksen varsinaisena perustajana. Teollisuuden vastustamisella on maatalousvaltaisten kuntien keskustapiireissä tänä päivänäkin vahva kannatus.

*

LAKIVALTION ORGANISOINTITAPA johtaa ristiriitatilanteisiin esimerkiksi yksilön, perheen ja kansalaisyhteiskunnan tasolla.

Seinäjoen sairaalassa selkärankani alaosasta otetusta kuvasta (9.1.2022) näkyi se, että minulla on selkärangassa välilevyn pullistuma (tyrä). Sen pohjalta pääteltiin (sairaalan ortopedi) 5.1.2022, että kipuongelmani juontavat siihen.

Tämä selkäongelma on henkilökohtainen opetus minulle yksilönä. NYT VOIN AINOASTAAN seurata, kuinka (mihin suuntaan) olotilani muuttuu.

Siinä ei auta ORTOPEDI (lääkärin ”kokemustieto”), koska kaaoksessa evoluutiona muovautuvaa luontoa on ihmisen mahdoton ymmärtää.

ILMOITUS