0. ”YKSILÖN JA TAITEEN VAPAUS-kirjoitukseni perustuvat IHMISENÄ OLEMISEN IHMETTELEMISEEN.

Tämä on käsitykseni:

EN USKO TIETOON TIETEESEEN SEKÄ KAIKEN HALLITSEMISEEN (”TIETO ON VALTAA-AJATTELUUN JA TOIMINTAAN) enkä siihen, että TÄÄLLÄOLOSSAHENKI TOTEUTTAA SUUNNITELMAANSA”.

Olen saanut ehkä eniten vaikutteita tähän käsitykseeni GEORG HENRIK VON WRIGHTIN kokoomateoksesta Tieto ja ymmärrys (1999). TIETÄMISEN ja YMMÄRTÄMISEN välinen ero on tuossa teoksessa keskeinen KYSYMYS.

Ihmisellä ei olesynnynnäistä kykyä tietää”, mutta ihminen voi (mielestäni) oppia ymmärtämään aistimaailman ilmiöitä ja asioita.

*

Koska en usko IHMISEN TIETÄMIS- JA HALLITSEMISKYKYYN JÄRKIPOHJAISEN SUUNNITTELUNKAAN AVULLA, ajattelutapani on myösPLATONIN IDEAOPIN KRITIIKKIÄ”.

PLATONIN IDEAT liittyvät käsitteisiin kuten järki, tietäminen, tieto, muuttumattomuus, kaikelle yhteinen sekä kysymykseen siitämikä on todellista” (todellisuus).

PLATONIN IDEOIDEN vastakohta on AISTIMAAILMA.

Ihminen pystyy mielestäni YMMÄRTÄMÄÄN ainoastaan AISTIMAAILMAA. AISTIHAVAINTOJEN JÄLKEENTIEDETÄÄNesimerkiksi, että ihmisen käyttämä merkintäH2Otarkoittaa VETTÄ.

*

PLATON kirjoitti pelkästään KAUNOKIRJALLISIA teoksia ja koska hän eli kauan sitten TOISENLAISESSA KULTTUURISSA hänenFILOSOFIASTA” (”rakkaudesta viisauteen”) on tehty keskenään ristiriitaisia tulkintoja.

TAITEELLA (KUVA JA SANA FIKTIIVISESTI) on mielestäni NYKYISESSÄKIN KULTTUURISSA paljon ISOMPI MERKITYS kuinTIETEEN TIETOUSKOLLA”.

*

ILMASTONMUUTOS JA VIRUSEPIDEMIA ON ILMIÖ, JOSSA KAIKKI LIITTYY KAIKEEN. Se pakottaa tarkistamaan LÄNSIMAISEN VALTAKULTTUURIN PERUSTAA.

VIRUSAALTO ei noudata mitään KAAVAA.

VALTAELIITTI on kuitenkin esittänyt julkisuudessa Suomessa roolia, jossa se on (toisen virusaallon alkaessakin) VIRUSTORJUNNAN MALLIVALTIO MAAPALLOLLA.

Kaikkea ei voi saada nytkäänjärjestykseen”. Tärkeintä on myös nyt IHMISEN JA ELÄINKUNNAN INHIMILLINEN KOHTELU (esimerkiksi lapset, vapaaehtoistyö ja apua tarjoavat organisaatiot).

1. YKSITTÄISEN HENKILÖN TAI PIENRYHMÄN (KUTEN OMAN PERHEEN) HYÖDYN TAVOITTELEMISEEN SEKÄ YKSITYISYRITTÄJYYTEEN JA -OMISTAMISEEN perustuvaa YHTEISKUNTAA kutsutaan PORVARILLIS-KAPITALISTISEKSI YHTEISKUNNAKSI.

KAPITALISTI USKOO HENGEN VAIKUTUKSEN SEKÄ HANKKII ITSEKKÄÄSTI RIKKAUKSIA JA OMAISUUTTA ITSELLEEN JAOMILLEEN”.

*

KAPITALISMIN VASTAKOHTA ON SUURTEN IHMISMASSAJOUKKOJEN YHTEISOMISTUKSEEN JA IHMISTEN TASA-ARVOISEEN KOHTELUUN PERUSTUVAMARXILAIS-SOSIALISTINEN YHTEISKUNTA”.

PALKKATYÖLÄINEN OMISTAA siinä ainoastaan TYÖPANOKSENSA (osaamisensa ja suorituksensa).

MARXILAINEN TYÖVÄENLIIKE korostaa myös KANSAINVÄLISYYTTÄ.

KOMMUNISMISSA ei uskota HENKIIN vaan MATERIAN VAIKUTUKSEEN.

*

KAPITALISMI SEKÄ SOSIALISMI-KOMMUNISMI OVAT DIALEKTISESSA SUHTEESSA TOISIINSA. RISTIRIITAISUUS JA VASTAKOHTAISUUUS on KARL MARXIN mukaan keskeinen tekijä YHTEISKUNNALLISISSA MUUTOKSISSA.

DIALEKTISESTI etenevään YHTEISKUNNALLISTEN MUUTOSTEN KETJUUN” (jota kutsutaanHISTORIAKSI”) vaikuttaa marxilaisen filosofian mukaan TEOLLISESSA YHTEISKUNNASSA AINEELLISTA HYÖTYÄ TAVOITTELEVA ITSEKÄS TALOUSELÄMÄ (kts. myös MARXIN teostaPÄÄOMA - 1.”). Sosialismi-kommunismi on haastanut sen uudistumaan.

VIRUSPANDEMIA RAVISTELEE nyt kaikkialla talouksia ja yhdyskuntia ja pyrkimys PALAUTTAA tähänastinen teollis-kapitalistinen järjestys KIIHTYYY.

SUURVALTOJEN välinen POLIITTINEN KUILU syvenee TALOUSRIITOJEN jälkeen.

*

YHTEISKUNNAN ELINKEINORAKENNE EI SAA OLLA YKSIPUOLINEN koska tuolloin yhteiskunta ei ota huomioon kaikkia ihmisryhmiä eikä eri näkökulmia ihmisenä olemiseen. Esimerkiksi maatalousvaltainen TEHOKONEELLISTETTU YRITTÄJÄKULTTUURI (eteläpohjalaistenKARTANOT”, niissä ei ole kyse AATELISTON KARTANOISTA) johtaa pitkään jatkuessaan suuriin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

VUONNA 1917 perustetussa hegeliläisyyttä sovelletussa SINI-VALKOISESSAHENKI-NATIONALISTISESSA SUOMEN VALTIOSSAPUNAISTAMATERIALISMIA JA YHTEISOMISTUSTA KOROSTAVAA MARXILAISUUTTApidetään kuitenkin usein vieläkinkaiken pahan alkuna”.

MARXILAISUUS JA EKSISTENTIALISMI merkitsevät kuitenkin HUMANISMIA.

*

Vuonna 1990 ilmestyneen GEORG HENRIK VON WRIGHTIN kirjan Humanismen som livshållning (suomeksi Humanismi elämänasenteena) mukaan (sivu 9) ruotsalaisessa Dagens Nyheter -lehdessä oli jo vuonna 1972 kirjoitusMARXISMEN SOM HUMANISM”.

Saman kirjan samannimisessä kappaleessa (sivu 145) sanotaan, että unkarilainen GEORG LUKÁCS (marxilainen kirjallisuustutkija, myös Sartre tutki kirjallisuutta) oli 1900-luvun SUURIMPIA HUMANISTEJA.

Lukács ymmärsi yksilönä olemisen ongelmia, sillä hän oli nähnyt toisen maailmansodan jälkeisenBudapestin verilöylyn”.

Ranskalainen kirjailija ja marxilainen ja eksistentialistinen filosofi JEAN-PAUL SARTRE on kirjoittanut toisen maailmansodan loppuvaiheessa (julkaistu 1945) myös aiheesta Eksistentialismikin on humanismia (kts. Existentialism and humanism, kirja on julkaistu englanniksi 2007).

*

Kirjailijan sanankäyttö ja kirjallisuustutkijan työ liittyy ihmisenä olemiseen mutta tietovaltainen kirjoitus pysyyepärunollisenasekä inhimilliselle olemiselle etäisenä.

EKSISTENTIALISMIN yhteydessä saatetaan pohdiskella esimerkiksiolemassaolon tiedostamista” (AISTIN olevani olemassa, KÄSITÄN olemassaolon) sekäolemassaolon järjellisyyttä”.

Koska RISTIRIIDAN JA KATKEAMATTOMAN JÄNNITTEEN läsnäolo sisältyy marxilaisuuteen ja eksistentialismiin, ne täydentävät toisiaan.

*

1800-LUVUN PUOLIVÄLISSÄ PORVARILLISEEN SIVISTYKSEEN sisältyi myös se, että myös porvaripiireissä haluttiin keskustella TYÖLÄISIIN liittyvistä kysymyksistä.

TYÖVÄENLIIKETTÄ ei nähty tuolloinvihattuna punaisena vaatteenakuten nykyisin usein tapahtuu.

Karl Marx kirjoitti nuorena kodissaan myös runoja ja avioitui aatelisen naisen kanssa. Hänen kotinsa oli monessa muussakin suhteessaporvarillinen”. Marxin työtoveri Engels oli rikkaan tehtailijan poika, joka avusti myöhemmin Marxin perhettä raha-asioissa.

*

MAAILMANSOTIEN SYTTYMISEN TAUSTALLA ON OLLUT TEOLLINEN KAPITALISMI (1), ÄÄRIOIKEISTOLAINENKANSAKUNNAN YHDENMUKAISTAMINEN” (2) JA VALLAN LUOVUTTAMINEN VALTIOSSA PIENRYHMÄÄ JOHTANEELLE HENKILÖLLE (DIKTAATTORILLE, 3).

JOS KOLMAS MAAILMANSOTA SYTTYY, SENKIN TAUSTALLA ON SAMAT TEKIJÄT.

*

KOSKA VIIMEKSI SAKSAN HITLER HÄVISI SODAN, hänen tappionsa piilotti aikakauden muut DIKTAATTORIT ja vaikka monet heistä olivat ehtineet tehdä ihmisoikeusloukkauksia ja julmuuksia HEITÄ ARVOSTETAAN nykyisinkin VOITTAJINA.

MYÖS KANSAINVÄLISETRAUHANJÄRJESTÖT” (KANSAINLIITTO JA YK) perustettiin VOITTAJIEN TOIMESTA. Tämätodistaaihmislajin JULMUUDESTA.

*

TOISEN MAAILMANSODAN RAUNIOISTA NOUSU tapahtui USKOSSA, ETTÄ IHMINEN JA YHTEISKUNTA KEHITTYY SEKÄ IHMINEN PYSTYY SIINÄ MIHIN TAHANSA.

Sodan jälkeisessä KIIHDYTETYSSÄ TALOUSKASVUSSA tehtiin öljystä muoviraaka-aineita, käytiin avaruudessa ja maalailtiin utopioitauljaasta huomisesta”.

MUTTA LUONTO ISKI TAKAISIN.

Nyt VALTAMERET ovat täynnä MUOVIROSKAA ja AVARUUDESSA ihmiskuntaa kiertää SATELLIITTIEN KAATOPAIKKA.

*

1960-LUVULTA LÄHTIEN pyrin irtaantumaan VANHASTA ja pinnistin kohti UUTTA MODERNIA. Nyt koronavirusaikana EDISTYSUSKOON sisältynyt moderni ja postmoderni ARKKITEHTUURIKIN tuntuu minusta mielenkiinnottomalta.

Nyt on alkamassa uudenlaisen rakentamisen aikakausi, mutta jos se ei toteudu, ihmiskuntaa kohtaa SUURI ONNETTOMUUS.

Ryhdyin 1970-luvun jälkipuoliskosta lähtien IHMETTELEMÄÄN TEOLLISEN KAPITALISMIA JA LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SUURTA EREHDYSTÄ. VASTARINTANI sitä vastaan on jatkunut jo puoli vuosisataa.

*

TEOLLINEN KAPITALISMI on tuottanut sairaanpintakiiltokuvamaisenTEKNOLOGISEN ELÄMÄNTAVAN sekä tehnyt myös kokonaisesta RAKENNUKSESTA KERTAKÄYTTÖTAVARAN.

Asuinrakennuksetkin olivat muinoin kivestä ja pitkään käytössä, nyt taloja ostetaan ja myydään pienen hetken välein.

TÄMÄNHETKISEN UUSLIBERALISTISEN TOTAALIKAPITALISMIN ARVOT JA ASENTEET SEKÄ VAATIMUS KATKEAMATTOMASTA TALOUSKASVUSTA MAAPALLON LAAJUISTA LUONTOKRIISISTÄ PIITTAAMATTA ON NYT KOSTAUTUMASSA.

*

LUONNON JA IHMISKUNNAN (8 miljardia ihmistä) UHKAKUVAT OVAT NYT TODELLA SUURIA. Kapitalistiset tahot pyrkivät HYÖDYNTÄMÄÄN syntynyttä KRIISIÄ JA HÄTÄÄ myös RAHALLISESTI. Eniten kapitalisteja pelottaa tähänastisten KULUTTAJAMASSOJEN hupeneminen.

LUONNON HÄTÄTILA näkyy nykyisin kaikessa. Esimerkiksi maapallon VAELLUSKALAKANNAT ovat huvenneet kolme neljäsosaa (Yle ulkomaat, 28.7.2020).

*

SYNTYNEEN YLEISEN KRIISIN RATKAISEMINEN edellyttää SYVÄLLISIÄ MUUTOKSIA ARVOISSA JA ASENTEISSA JA ISOJA UUDISTUKSIA YHTEISKUNNISSA SEKÄ KANSALLISESSA JA KANSAINVÄLISESSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA.

KAPITALISTIS-KANSALLINEN ITSEKKYYS jarruttaa kuitenkin UUDISTUSTEN toteuttamista.

PAIKALLISEN VASTARINNAN LOPPU näkyy kuitenkin jo pelkästään INTERNETIN eliMAAILMANVERKONKÄYTÖSSÄ.

PAIKALLISKULTTUURIN KOHDALLA TÖRMÄÄ MITÄ OMITUISIMPIIN ILMIÖIHIN. Esimerkiksi Kauhavan Ylikylästä lähtenyt KOTISEUTUMATKAILIJA on nähty AJELEVAN OMALLA AUTOLLA Pernaalla asti.

KAUKOMATKAILU on iso ongelma, mutta koska YHTEISKUNNAT, VALTIOT ja PAIKKAKUNNAT OVAT ORGANISAATIOINA KEINOTEKOISIA, ne voidaan UUDISTAA KANSAINVÄLISIKSI milloin tahansa ja siihen loppuu myös KOTOSEUTUMATKAILU.

*

IHMISLAJIN lisäksi maapallolla on MUITA ELÄVIÄ OLENTOJA ja muutamat niistä saattavat asettua luontevasti IHMISASUTUKSEN joukkoon.

PORVARILLISESSA TURUSSA oli tapana ottaakotieläimeksiYKSI KISSA.

KAUHAVAN Renkolantiellä oli aluksi KAHDEKSAN KISSAA. Sen jälkeen kun pois annettiin kaksi poikakissaa (pentua), jäljelle jäi kuusi kissaa. Kissat auttavat omaksumaan LUONNON SEURAAMISTA. Kissojen elämää seuraamalla oppii ymmärtämään myös sen, että IHMISESSÄ JA ELÄIMESSÄ on samoja ominaisuuksia. IHMISEN JA KISSOJEN samankaltaisuus käy ilmi myös esimerkiksi HORMONIVAHTELUA seuratessa.

KISSATKIN OVAT HYVIN YKSILÖLLISIÄ. YKSILÖLLISYYTTÄ ON OLEMASSA ÄÄRETTÖMÄN PALJON. OLISI SUURI EREHDYS kuvitella, että voisi tämän ÄÄRETTÖMYYSYKSILÖLLISYYDEN (ilmiön) voi selittää YHDELLÄ AINOALLA tai muutamalla kuvauksella, kuten TIETOUSKOISET USKOVAT VOIVANSA.

*

ILMASTONMUUTOS on vaikuttanut myös viimeksi nähtyihin maapallon MIKROBITILAN MUUTOKSIIN.

KORONAVIRUSPANDEMIA on lisääntynyt massiivisimmin kaukana Pohjois-Euroopasta entisissä SIIRTOMAISSA.

PANDEMIAYMPYRÄN sivuilla RIEHUVA VIRUSTAUTI on vaarassa levitä myös ympyrän sisäosiin. Syntynyt tilanne heijastaa ERIARVOISUUTTA RIKKAIDEN JA KÖYHIEN ALUEIDEN VÄESTÖN kesken.

Sen jälkeen kun SUOMEN VALTIO (keväällä 2020, STM eli Sosiaali ja terveysministeriö) velvoitti minuakin yli 70-vuotiaana pysymään ERISTYKSISSÄ ASUNNOSSANI nuoremmista väestöryhmistä, aloitin MASKIN käytön.

Kun luin käyttämäni maskityypin käyttöohjeen MYÖHEMMIN uudestaan, siinä sanottiin, että maskiei suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta”. Kyseinen yleismaski saattaa estää vain pisaroiden leviämistä ja bakteeritartuntaa, mutta ei COVID-19-(=virus)taudin tartuntaa ilmateitse.

KASVOMASKIT JAETAAN HENGITYSSUOJAIMIIN (ilmaa molempiin suuntiin, FFP FFP1 FFP2 jne. suodatin suojaa myös muilta 1) SEKÄ SUU- JA NENÄSUOJUKSIIN (suodattaa vain uloshengitettyä ilmaa ja suojaa muita 2).

En ole nähnyt koskaan kauhavalaisten käyttävän maskia. MAATALOUSKULTTUURIIN kasvaneet kauhavalaaset sanoo kaikelleULKOPUOLISELLE" (myös maskinkäytölle) ETTÄ "EI”.

Menin viimeksi 2.8.2020 Kauhavalla apteekkiin ostamaan uuden tehokkaammin torjuvan kasvomaskin. Kun sain uudenlaisen maskin, minulle sanottiin, ettätämä on parempi” (yhden maskin hinta oli 8 euroa). Kun ostin niitä eräästä kaupasta kuudella eurolla ja kokeilin niiden käyttöä, huomasin että maski valuu kesken käytön alaspäin.

*

MATKUSTAJALAIVOISTA JA VILKKAASTA KANSAINVÄLISESTI TOIMIVASTA LENTOKENTÄSTÄ tunnettu TURKU (isoja virustartuntavaaroja) antoi ensimmäisenä MASKISUOSITUKSEN 12. elokuuta 2020, suojamaskien käyttöä suositellaan JOUKKOLIIKENTEESSÄ KOULUJEN ALKAESSA. TURKU ei jäänyt odottamaan THL:n suositusta (Yle 7.8.2020).

*

Kun menin kolmannen kerranOSTAMAAN PAREMPAAsamaan apteekkiin, minulle sanottiin, ettei heillä ole myynnissä muuta kuin bakteeritartuntamaskeja (niiden hinta on kaksinkertainen verrattuna viereisen kapan saman YLEISMASKIN hintaan).

Internetistä olin aikaisemmin lukenut, että STM on varautunut uutteen (toiseen) koronavirusaaltoon sekä suojamaskien hankkimiseen (STM on myös linjannut HENKILÖSUOJAINTEN myynnin). THL SUOSITTELI MASKIEN KÄYTTÖÖN OTTAMISTA julkisissa paikoissa kuten liikennevälineissä 2.8.2020.

Kun katselin netin kautta myynnissä olevaa maskipakkausta, sen hinta oli noin 700 euroa. Ajattelin, että TÄSSÄKINLÖYHKÄÄkohta KAPITALISMILLE TYYPILLINENHIMOKAS RAHANHAJU”.

Olin myös lukenut, että joissakin maissa on MASKIPAKKO ja jos maskia ei käytä saa SAKOT.

 

2. POLIITTISIA PUOLUEITA ei tahdotaohjaillanykyisinkään LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ. EHKÄ tämä on TARKOITUSKIN. Ilman PUOLUELAINSÄÄDÄNTÖÄ valtakunnan eli VALTIOINSTITUUTIONjoustava menettelyon pelkkämaan tapa” (kts. KESKUSTAN entisen puoluesihteerin Jarmo Korhosen kirjaa Maan tapa (2015, korruptio).

KESKUSTAPUOLUEELLA on käynnissä parhaillaan (eduskunnassa ja lukittujen kulissien sisällä) täysi riita ja rähinä koska puoleen kannatus ei ole noussut nykyisistä pohjalukemista.

VIIMEKSI YLEISVALTAVIHREIDENKIN kannatus on mennyt ohi KESKUSTAN (Yle 6.8.2020). KESKUSTAN kannatus on pysähtynyt teräsbetonin lailla kymmeneen prosenttiin ja se jää tuolle tasolle pysyvästi eivätkä keskustalaiset pääse koskaan täysin selville syitä tähän.

*

Kysymys entisestä MAALAISLIITOSTA maaseutua ja maatalousyrittäjyyttä korostavastaITSEELLISESTÄ OMISTAJAPUOLUEESTAon alkanut repiä koko KAPITALISTISEN KESKUSTAPUOLUEEN POHJAA irti.

2000-luvun TEOLLIS-KAPITALISTISESSA YHTEISKUNNASSA ITSEELLISEEN MAASEUTUELÄMÄNTAPAAN JAVAIN OMAT (eli vain TALONVÄKI)”-ITSEKKYYTEEN KASVATTAVA vanha liberalistinen MAA- JA METSÄTALOUS muodostaa luonnottoman kokonaisuuden.

SEN YLIMPÄNÄ IHANTEENA ON LIBERALISTINEN KAPITALISMIYRITTÄJYYS JA ELINKEINORAKENTEENA YKSIPUOLISESTI MAA- JA METSÄTALOUS, MINKÄ KESKIPISTEENÄ on YKSITYISAUTOILUN varaan rakentuvaITSEKÄS PIENOISVALTIO MAATILAKESKUS. KOKO YHTEISKUNNAN JA ALUERAKENTEEN on ruokittava sitä.

Mutta jos esimerkiksi koko MAANTIEVERKKO on yksipuolisesti MAATALOUSYRITTÄJIEN käytössä, se antaa monta aihetta tarkistaa asioita uusista näkökulmista käsin.

*

Ensimmäiseksi myös KESKUSTAPUOLUEEN tulisi uudistaa PUOLUEEN OMAKSUMA LUONTO- JA OMISTAMISSUHDE.

KESKUSTAN LISÄKSI SOSIAALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN perinteinen ideologia on ollut monissa valtioissa kriisissä. YHTEISKUNNALLINEN VALTA ON perustunut maailmansotien jälkeen SOSIAALIDEMOKRAATTIEN TUKEMAAN TEOLLIS-LIBERALISTISEEN KAPITALISMIIN.

 

3. POSTMODERNI UUSLIBERALISTINEN KULTTUURI on leimannut viimeksi eniten nyky-yhteiskuntaa. YHTEISKUNTAMME YLLÄTTI ÄSKETTÄIN (2020) MAAPALLON LAAJUINEN KORONAVIRUSPANDEMIA.

SE ON MUUTTAMASSA NYT KAIKEN. Mutta siihen suhtaudutaan PAIKALLISESTI hyvin eri tavalla. Esimerkiksi monilla Suomen valtioalueen paikallisilla seuduillaMAAILMA ON VALMIS JA ENTISENSÄeikä mitään VIRUSAALTOA ole olemassa. MUTTA tuota harhaa kestää vain hetken.

*

KORONAVIRUSPANDEMIAA on monta syytä verrata ennen toista maailmansotaa 1929 tapahtuneeseen MAAPALLON LAAJUISEEN PÖRSSIROMAHDUKSEEN JA LAMAAN.

Vaikka KORONAVIRUKSEENKIN tehoava ROKOTE on keksitty se ei ratkaise kaikkia nyt näkyvissä olevia ongelmia. UHKIA ei voiteta myöskään TIETOTEKNIIKALLA, nykyaikaisen mobiilipuhelimen VIRUSTORJUNTAOHJELMAN käytössä ensimmäinen ongelma alkaapaljaan sormen hipaisulla lasipintaan” (laite ei avaudu käsine kädessä).

IKUISESTI JATKUVAKSI KUVITELTUUN TALOUTEEN sisältyy KULUTUSHYÖDYKKEIDEN TUOTTAMINEN JA KULUTTAMINEN. Kumpikaan niistä ei ole toiminut KORONAVIRUSPANDEMIAN jälkeen samalla tavalla kuin ennen.

SE MITÄ SEURAAVAKSI TAPAHTUU, pysyy kuitenkin meille vielä hetken arvoituksena.

*

MICHEL FOUCAULT’N mukaan ylin yhteiskunnallinen valta alkoi käyttää 1700-luvulta lähtien myös MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA (sijoittelua ennakkoon ohjaavaa kaavoitusta) poliittisten ja taloudellisten päätösten yhteydessä. Jos jossain on kuitenkin harjoitettu yksipuolisesti esimerkiksi MAATALOUS-YRITTÄJYYTTÄ vuosisatojen ajan kuten on tapahtunut esimerkiksi KANTA-KAUHAVALLA kyseisen mainitsemani VALLANKÄYTÖN korvaa PAIKALLINEN KULTTUURIPERINTÖ. Sen periaatteet rakentuvat aivan eri pohjalta kuin esimerkiksi VALTIOLLISEN JOHDON säätämät LAIT toimivat. MAATALOUSPERINTEESEEN sisältyy samalla iskulausevain omat” (eli oman talon väki, eiulkopuoliset”). KANSAINVÄLISEKSI LINTUJENSUOJELUALUEEKSI (IBA) kaavailtu KAUHAVAN KANGAS-ANNALA katkesi tähän samaan PERINNEARVOJEN JÄNNITTEESEEN.

4. ENSIMMÄISEN KORONAVIRUSAALLON JÄLKEEN SUOMEN YLIN VALTAELIITTI ON TEHNYT YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN JA UUDISTAMISEN VASTUSTAMISESTA SÄÄNNÖN.

*

Nyt KORONAVIRUSPANDEMIAN yhteydessä pitäisi myös puhuaTIHENTYNEESTÄ DIALEKTIIKASTAtaiJATKUVUUSDIALEKTIIKASTA”, mutta ei perinteisenDIALEKTISEN HENKI- JA JÄRKI(TIETO)AJATTELUNmukaisestiteesi-antiteesi-synteesi-nousuketjusta kohti alati koreampaa EDISTYSTÄ.

TIETOUSKOON PERUSTUVANOUSU- JA LASKUSUHDANTEINEN VUOROTTELUDIALEKTIIKKAja JATKUVA TALOUS- JA EDISTYSKASVU onpuristunutviimeksi nyt uudentyppisiin suhteisiin. Myös YKSILÖNÄ OLEMINEN on tänä KORONAVIRUSAIKANA entistä selvemmin SATTUMAN mukaisessa jatkuvassa ristiriita- ja vastakohtajännitteessä.

 

5. Saman tyyppinenSÄÄNTÖ” (uudistamisen vastustaminen) koskee myös esimerkiksi SUOMEN VALTIOSSA toteutettavia KUNTALIITOKSIA, joilla toteutetaan SUOMESSA SUURKUNTAUUDISTUSTA.

Kuntaliitoksia on sovittu usein liitossopimuksessa, että entinen arki jatkuu liitoskunnissa jatkossakin entisenlaisena. Niin ei saisi kuitenkaan tapahtua.

Paljon on kuntaliitoksiayhdessä juhlittumutta YHTEISKUNNALLISIA UUDISTUKSIA on laiminlyöty.

 

6. YHTEISKUNNAN UUDISTAMISTA VASTUSTETAAN usein myös kansainvälisellä tasolla.

Esimerkiksi EUROOPAN UNIONIN TASOLLA on ajateltu, että unionin kannattaa nyt panostaa (investoida, rahoittaa) esimerkiksi ILMASTONMUUTOSTA HIDASTAVAN uuden TEKNOLOGIAN kehittämiseen.

Olisiko siinä kuitenkaan mitäänjärkeä”, koska ilmastonmuutos on jo vyörynyt yli kriittisten rajojen?

 

7. Koronavirusepidemia ei ole heikentänyt nytkään ihmisten uskoa KUVITELMAAN, että MAAPALLON IHMISLAJI TIETÄÄ JA HALLITSEE KAIKKEA. Vielä huudahdetaan, ettäTIETO ON VALTAA”.

Tämän taustalla on KRISTINUSKO ja TIETÄMIS- JA HALLITSEMIS(VALTA)USKOMUS.

JÄRJEN KRITIIKISTÄ on lyhyt matka TIETÄMISEN LOPPUUN.

Kuvitelma siitä, että IHMISLAJI TIETÄÄ JA HALLITSEE KAIKKEA pohjautuu alun perin KRISTINUSKON JA ROOMAN MAALLISEN VALLAN LIITTOON. Siinä TAIVAINEN JUMALA saapuu ensin IHMISENÄ maan päälle TAVALLISTEN IHMISTEN JOUKKOON ja perustaa maan päällä UUDEN USKONNON (kristinuskon), mikä liitettiin noin 300 jKr. ”ARMOLAHJANA, VOIMANA JA VALTANAROOMAN MAAILMANVALLAN MALISEEN VALTAAN. Näin vahvistettiin kansojen uskoa siihen, että ROOMAN HALLITSIJA (MAANPÄÄLLINEN IHMINEN) on KAIKKITIETÄVÄ JA -VALTIAS.

SUOMEN VALTIOKIRKKOKIN perustuu tähänVALTALIITTOMYYTTIIN”.

NATIONALISTISIA SUOMALAISUUSMYYTTEJÄ nykyisin eniten palvovat ovat hankkineetOMAN HEIDEGGERINSAKIN”.

SUOMI ON KANSANUSKOVAINEN, TIETOKONEHULLU JA URHEILUVILLI MAA.

URHEILUSSA YKSILÖ MAKSIMOI VOIMANSA. Kun kokonainen KANSA maksimoi URHEILEMALLA suorituksensa maksimoituu VALTION KANSALLINEN ITSEKKYYS JA HYÖKKÄÄVYYS. Tämä merkitsee SOTATILAAN VARAUTUMISTA.

HEGELIN DIALEKTIIKASSA kiinnittyy huomio lukuun KOLME (teesi, antiteesi ja synteesi). Ehkä tämäKOLMEjuontaa Hegelin kristilliseen henkiuskoon (isä, poika ja pyhä henki). Eikö dialektiikan yhteydessä voisi puhua myös KAHDESTA. Esimerkiksi vastakohtapareista henki–materia, oikeus–vääryys, herra–orja sekä luontoevoluutio – keinotekoinen miljöö.

 

8. ILMASTONMUUTOSVÄITTELYN jälkeen tapahtunut TÖRMÄYS MIKROBIVIRUKSEEN HERÄTTI ihmiset vain hetkeksi unesta. Uni on maistunut senkin jälkeen.

UNI, jota useimmat ihmiset nukkuvat on nimeltäänVALMIIN MAAILMAN IDEA”.

Tuossa UNESSA ihmiset KUVITTELEVAT, että IHMISENÄ OLEMINEN tapahtuu KAIKEN TIETÄVÄN JA KAIKKEA HALLITSEVAN OLEMASSAOLEVAN VOIMAN sisällä.

Ensin IHMISYKSILÖheitetään maailmaan”. Sen jälkeen ihmisen TÄÄLLÄOLO tapahtuu kaiken aikaa avoimia kysymyksiä vastaan vyöryvässä KÄYMISTILASSA ja ihmisen kohtalo on vyöryä SATTUMAN VYÖRYJEN mukana tuossa virrassa.

*

9. Termi TAVARAFETISISMI yhdistetään KARL MARXIN TALOUSFILOSOFIAAN.

MARXILAISEN FILOSOFIAN PERUSTANA on TEOLLISEN YHTEISKUNNAN KULTTUURI, jossa on keskeistä TAVAROIDEN KONEELLINEN TUOTTAMINEN SEKÄ TYÖN ARVOON JA OMISTAMISEEN liittyvät seikat kuten PÄÄOMAN KASAUTUMINEN.

Näihin kysymyksiin sisältyy TYÖNTEKIJÄN TYÖSUORITUKSENtodellisen arvonmääritteleminen ja se kuinka suuri osa TAVARAN arvosta kuuluu tavaran tuottamiseen osallistuneelle TYÖLÄISELLE.

 

10. Tavarafetisismi liittyy myös siihen kun työläinen on VIERAANTUNUT omasta TYÖSTÄ esimerkiksi ARVIOIDESSAAN TAVARAN ARVOA.

Myös HEGEL käsitteli uskonnollis-teologisessa filosofiassaan käsitettä VIERAANTUMINEN sekä OLEMISEEN liittyviä kysymyksiä.

HEGEL on luultavasti saanut filosofiseen ajatteluunsa vaikutteita esimerkiksi joistakin vanhoista kirjoituksista ja teoksista. Eli hän ei ole ollut ensimmäinen, joka on pohdiskellut esimerkiksivieraantumistataiolemista”.

Marx tulkitsi ateistina ja materialistina vieraantumista ja olemista eri näkökulmista kuin henkeen uskonut Hegel.

Marxin omaksuma ateistinen ja materialistinen näkökulma on liittynyt oman aikakauden ja teollisen kulttuurin murrokseen.

Käsitteeseen VIERAANTUMINEN liittyy myös käsitteet kutenVIERAANTUA ITSESTÄÄNJASOSIAALINEN VIERAANTUMINEN”. Vieraantumisessa on pohjimmiltaan kyse EKSISTENTIALISTISESTA ilmiöstä (kts. myös, maailmasotien välissä kirjoitettu eksistentialisti JEAN-PAUL SARTRENMINÄN ULKOISUUS”).

 

11. KIIHOTTAVAA MIELIHYVÄÄ kutsutaan termillä FETISSI.

TEOLLISESSA YHTEISKUNNASSA tuotetaan äärettömän runsaasti erilaisia tavaroita jatavaroiden kuluttaminen” (ostaminen) tapahtuu FETISSIN puitteissa.

KORONAVIRUSAALTO on aiheuttanut muutoksia myös tässä. MIELIHYVÄN sijasta tavaroissa koetaan usein myös INHOTTAVUUTTA.

*

12. Termillä FETISISMI (”keinotekoinen”) tarkoitetaan nykyajan LÄÄKETIETEESSÄ SEKSUAALIHÄIRIÖTÄ. Mutta siinä ei ole kyse HÄIRIÖSTÄ sillä myös tavaroiden kuluttaminen pohjautuu FETISISMIIN?

MAAPALLON NYKYISEN YMPÄRISTÖKRIISIN taustalla on pääasiassa FETISISMI. YMPÄRISTÖKRIISI voi vaikuttaa siksi ASKEETTISUUDELLA.

 

13. Myös marxilaisessakin yhteiskunnassa on sallittu usein LUONNON HYVINVOINNISTA PIITTAAMATON TAVAROIDENRAJATON TUOTTAMINEN”? Kommunismikin on ollut siinä usein ongelma (vrt. esimerkiksi jokien virtaussuuntien vaihtaminen ja vedettömät vesistöt Neuvostoliiton aikana)?

Olen tullut näihin ajatuksiin LUONTOA SEURAAMALLA ja sitä IHMISTEN (luonnon mukaisena eläinlajina) KÄYTTÄYTYMISEEN JA TOIMINTAAN vertaamalla.

IHMISLAJI sisältyy maapallon elolliseen LUONTOON. IHMINEN on eläin muiden eläinten joukossa.

ELÄINTEN ELÄMÄ sujuu VAISTONVARAISESTI JA TIEDOSTAMATTOMASTI (saksaksi unbewusst).

IHMISELLÄ on kyky YMMÄRTÄÄ mutta ei kykyä TIETÄÄ.

 

14. FETISISMI liittyyfreudilaisittainTIEDOSTAMATTOMAAN (”EI-TIETOISEEN) ja sen voi aistia UNEN KALTAISEN ILMIÖN KAUTTA mutta sitä ei voilukea ja ymmärtääTAJUNNAN, TIETOISUUDEN JA TIEDONpohjalta.

FETISISMI liittyy ajattelutapaan minkä mutkaan IHMISENÄ OLEMINEN (eli TÄÄLLÄOLO MAAILMASSAOLO) ei ole TIETOINEN OLOTILA eikä MAAILMA ole siinäVALMIINA” (vrt. tätä Sartren kirjoitukseenMINÄN ULKOISUUS”).

FETISISMISSÄ kiinnostuksen kohde voi olla esimerkiksi ESINE (kuten VIIMEISEN MUODIN mukainen VAATE) tai toisen RUUMIINOSA (kuten toisen varpaat). MIELTÄ KIIHOTTAVA kohde voi olla mielestäni myös esinettä suurempi kohde kuten sohva, rakennus ja/tai paikkakunta. Tätä viimeksi mainitsemaani seikkaa voisi kutsua termilläFETISISTIS-BISEKSUAALINEN KIINTYMINEN”.

*

15. IHMISET ovat jakautuneet äskettäin tapahtuneen KORONAVIRUSILMIÖN aikana ainakinedistysuskovaisiinsekäjärkkyneisiin” (osa heistä on jo mielenterveysongelmallisia).

Näistä ihmisryhmistä on havaittavissa ainakin seuraavanlaisia ALARYHMIÄ:

 

Ryhmä 1. TOIVO ELÄÄ USKOSSA.

NATIONALISMIN HENKISIUNAUKSEEN USKOVAT ajattelevat, että jatkuva jokapäiväinen puhe KORONAVIRUSONGELMASTA ON YHTEISKUNNALLISEN ELIITIN VALTAPELI, josta ei pidä juurikaan välittää.

MAAILMAHAN ON VALMIS JA ISÄNMAALLISESSA VALTIOSSA KAIKKI ON IHMISESTÄ ITSESTÄÄN KIINNI.

Useimmat SUOMALAISET ELÄVÄTVALMIISSA TÄÄLLÄOLOMILJÖÖSSÄja pelkäävät siksi enitenULKOPUOLISIAja elämän päättymistä eli KUOLEMAA. KRISTILLISENIKUISUUSARMOLAHJANsuosio perustuu tähän.

Sitä ei kuitenkaan haluta tunnustaa, että RUOTSISSA JA SUOMENNIEMELLÄ asui 7 000 vuotta sitten luonnollisista syistä johtuen ihmisiä, joilla oli TUMMA IHO JA SINISET SILMÄT (Helsingin Sanomat, liite, 26.1.2014).

 

Ryhmä 2. TOIVOA ON.

PAINAJAISUNI järkytti ihmisiä vain hetken. TEKNIIKKAUSKO, KAPITALISTINEN TALOUS JA POLITIIKKA SEKÄ TEOLLINEN TAVARATULVA JA KAUKOMATKAILU saa jatkua PAINAJAISEN JÄLKEEN samalta pohjalta kuin tähänkin asti.

 

Ryhmä 3. TOIVOTTOMUUS ISKEE.

VIRUKSEN TOINEN AALTO ON KOHTA RIEHUMASSA. Siitä seuraa suurimpia ONGELMIA TERVEYDENHUOLLOSSA JA TALOUSKRIISIN MUODOSSA.

LUONNON KURJISTUMISEN ANNETAAN JATKUA VAIKKA ILMASTONMUUTOS ON JO YLITTÄNYTSIETORAJAT”.

LUOKKAEROT SYVENEVÄT. KÖYHÄT KURJISTUVAT ENTISESTÄÄN JA PÄÄOMA KASAANTUU RIKKAILLE.

TOISESSA VIRUSHYÖKKÄYKSESSÄ KONKURSSIAALLOT JA TALOUSKRIISIT ISKEVÄT myös EUROOPASSA.

 

Ryhmä 4. TOIVOA EI OLE KOSKA IHMINEN EI TAHDO MUUTTUA.

TIETOTEKNINEN etävuorovaikutus (atk) ei pelasta IHMISKUNTAA LUONNON TAKAISINISKUSSA.

Kirjoitin jo 18.5.2001 tietotekniikan palvomisesta SITRAN KÄRKIVERKOSTOON nettikirjoituksen tästä aiheesta otsikollaTIETOYHTEISKUNTA -KULLATTU VASIKKA”.

PERIMMÄISIN SYY näkyvissä olevaan DRAMAATTISEEN KORONAVIRUSSEURAUSILMIÖ-KETJUUN ON IHMISEN OMAKSUMASSA HARHAISESSA TÄÄLLÄOLOKUVITELMASSA. Siinä ihminen kuvittelee olevansa muun luonnon ulkopuolella vaikuttava TIETÄVÄ JA HALLITSEVA olento.

IHMISLAJIN kohdalla YKSILÖLLINENITSELLEEN OLEMINENPYSYY VIELÄ PITKÄÄN HARVINAISUUTENA JAUSKOMUKSELLINEN MASSAOLEMINENJATKUU.

MASSOITTUMISEN VOIMISTUMINEN NÄKYY AINA TALOUSROMAHDUKSINA, ÄÄRIOIKEISTON NOUSUNA JA SODANKÄYNNIN LISÄÄNTYMISENÄ.

 

16. AJATUS KAIKKIVALTIAALTA HENGELTÄ (HYÖDYN IRTIOTTAMISEKSI) IHMINEN LAHJANA SAAMASTA LUONNOSTA SEKÄ AJATUS IHMISEN TIETO- JA HALLITSEMISUSKOSTA on osoittautunut EREHDYKSEKSI.

IHMISLAJIN ALKUPERÄ EI OLEJUMALALUUS”.

Olemassa on kuitenkin myös iskulause, ettäUSKONTO ON VALTAA”.

*

KIRKKO PITÄÄ EROTTAA VALTIOSTA, koska esimerkiksi SUOMEN KRISTILLINEN VALTIONKIRKKO (organisaatio) toimii MAALLISEN VALLANKÄYTÖN (maallinen valta = eduskunnan valta ja presidentin valta sekä muu maallinen valta) SIUNAAJANA ja OIKEUTTAJANA.

Lapuan kristillisessä hiippakuntakeskuksessa LAPUALAISET pelkäävät vähemmänIDÄN RYSSIÄKIN” (susia) kuin sitä, että SIMPSIÖN KOKO PAKANAKULTTUURI PALJASTUISI. SEN EDESSÄ KALPENISI VIHTORI KOSOLAKIN. ”LAPUAN LAKIAKINtarvitaan vieläkin eniten lapualaisten itsensä takia.

*

TIETOUSKO ON vaikuttanut vuosisatoja ja se on SAASTUTTANUT KOKO LÄNSIMAISEN KULTTUURIMME.

PITKÄÄN JATKUNUT TIETOUSKO ON TUHONNUT myös ALKUPERÄISEN ARKEMME, josta puutuu kokonaan PUHE (SANAT) TIETÄMISESTÄ JA TODESTA.

 

17. VALTION ORGANISOIMA VÄKIVALTAISKU ON TOISINAAN TULKITTAVISSA TERRORISMIKSI (valtioterrorismiksi).

VALTIOTERRORISMIIN LIITTYVÄT MORAALISET KYSYMYKSET OVAT NOUSSEET viimeksi PINTAAN UUSIMMAN TIETOTEKNIIKAN SOTILAALLISTEN SOVELLUTUSTEN YHTEYDESSÄ.

 

18. Esimerkiksi arkkitehti ALVAR AALTOA on kutsuttu usein SUUNNITTELIJANEROKSI JA MAESTROKSI. Tällä on korostettu AALLON yksilöllistä NEROUTTA SUUNNITTELIJANA. Tällä käsityksellä on yhteys LÄNSIMAISEN KULTTUURIN USKONNOLLISEEN perinteeseen, jossa uskotaan JUMALALLISTEN voimien läsnäoloon kaikessa.

MUODOLLISESTI KAUPUNKIMAINEN SEINÄJOKI ON SEKOITUSSITÄ SUN TÄTÄ”. esimerkiksi MAASEUTU- JA MAATALOUSKULTTUURIA SEKÄ MODERNEJA TYYLEJÄ.

Alun perin ILMAJOKEEN kuulunutTANGO- JA RAVISEINÄJOKIon paljastanutlandesuhteensaMODERNIIN perustamalla TAIDEGALLERIAN ensin HÄMÄRÄÄN KELLARIIN ja sen jälkeen HÄMÄRÄÄN NAVETAN ULLAKKOTILAAN. Seinäjokilaiset vierastavat myös MODERNIA AALTOKESKUSTAA vaikka sen suunnittelija ALVAR AALTO on ollut nuorenaoman talon väkeäeli eteläpohjalainen.

HEGELIN puheelle siitä, ettäHENKI TOTEUTTAA SUUNNITELMAANSAvaikuttaa olevan yhteyttä käsitteeseenÄLYKÄS SUUNNITTELU”. Viimeksi mainitulla ilmaisulla korostetaan TIETEEN JA LUONNONVALINNAN vastaista ajattelua. Sen mukaanälykäs suunnittelutapahtuisi jumalallisen voiman vaikutuksessa.

Toisen maailmansodan jälkeinen MAESTROSUUNNITTELU vaihtui 1960-luvulla JÄRKEÄ korostaneeseen RYHMÄSUUNNITTELUUN. Sen suosio on romahtanut viimeksi TIETOKONEAVUSTEISEN SUUNNITTELUN JA POSTMODERNIN SUUNNITTELUN johdosta. Suunnittelumuodot vaihtuvat kuten muutkin MUOTI-ILMIÖT.

Myös ALUESUUNNITTELUSTA on tehty YHTEISKUNNALLISEN ELIITIN VALTAPELIEN TYÖKALU. Siinä ihminen on kuivitellut olevansa TIETÄVÄ JA HALLITSEVA OLENTO.

VALTAELIITTI ON SAATTANUT SIKSI päättäjänä MURSKATA HETKESSÄ DEMOKRAATTISTA yhteiskuntaa tukevan SUUNNITTELUN JA SUUNNITTELUAMMATILLISUUDEN.

ENITEN VALTAELIITTIÄ on kuitenkin kiinnostanut viimeksi JOUSTAVA JA NOPEA TAPAUSKOHTAINENsuunnittelueli päästä tavoitteeseen eli RAHAAN lyhyintä tietä.

MYÖS KUNTAKONSERNISTA ON TEHTY RAHANTEKOKONE.

*

VUOSISADAT YKSIPUOLISESTI MAATALOUSVALTAISELLA SEUDULLA ensin KAIKKI OTETAAN TALTEEN ja sen jälkeen KAIKEN ANNETAAN LAHOTA.

Maailmansodan jälkeen Kauhavalta pois muuttanut (nykyisin helsinkiläinen) Uolevi Ahopelto kirjoitti tätä valaisevan mielipidekirjoituksenKAUHAVAN NÄHTÄVYYKSIÄ(Ilkkapohjalainen 2.8.2020). Kosolanmäen ja Saarimaan entisen näkötornin (lähellä suunniteltua ja hylättyä IBA-aluetta, KANGAS-ANNALA) lisäksi kaikki muukin on Kauhavalla lahoamassa.

LAHOAVIA OSIA EI KAUHAVALLA KONSERVOIDA koska kauhavalaiseen sielunmaisemaan sisältyy myösRUOSTUVA, MÄTÄNEVÄ JA LAHOAVA ROMU”.

 

19. KORONAVIRUSPANDEMIA on murskannut äskettäin ihmisen TIETO- JA HALLITSEMISUSKON, toiseksi VIRUSAALLOKKO on pakottanut ihmisen PAIKKOJEN JA TOIMINTOJEN välisten SUHTEIDEN KOKONAISVALTAISEEN tarkasteluun.

Jos VALTAELIITTI on antanut KANSALAISILLE matkustusoikeuden esimerkiksi vähäviruksiseen SVEITSIIN, mutta sen jälkeen kun VIRUSTARTUNNAT ovat nousseet SVEITSISSÄ, sama ELIITTI on kieltänyt matkustamisen SVEITSIIN. Samanlaisia SUHDEILMIÖITÄ tarkkaillaan nyt esimerkiksi SUOMEN valtion sisällä.

Uusimmassa viruspolitiikassa muotiin tullut HYBRIDIMALLI pohjautuu myös KOKONAISVALTAISEEN tarkasteluun, jossa tarkastellaan SUHTEITA.

JOS aluerakennetta ei SUUNNITELLA jaOHJATA KOKONAISVALTAISESTI”, aluerakenneVYÖRYY VILLISTI YMPÄRIINSÄalati vaihtuvien KAPITALISTISTEN MARKKINAPROSESSIEN mukaisesti (vrt. tapauskohtainen suunnittelu).

Tästä käy hyvänä esimerkkinä paikallinen KANTA-KAUHAVAN tie- ja siltahankeKANGAS-ANNALA”. Siinä pantin LUONTOARVOT keskellä kansainvälistä ympäristökriisiä KAKKOSSIJALLE.

Kun KHO päätti, että valitukset hylätään, paikalliset luonnonsuojelijat nostivat kädet ylös ja paikalliset poliitikot, uskovaiset ja harrastajateatterilaiset käynnistivät omia projektejaan liitoskunnan maineen pelastamiseksi. ALUKSI kauhavalaiset kiittivät tiealueella SIIONIN VIRSIEN LAULULLA Jumalaa armolahjastaan LUONNOSTA. Pisteeksi iin päälle saatiinKanta-Kauhavan elokuvakaupunkiinensimmäinen IKIOMA HARRASTAJAELOKUVA nimeltä Muistoseurat. SYRJÄKYLÄN TEATTERIHARRASTAJAT saivat elokuvan kaikki pääroolit.

UUDEN SUURKUNNANKAUHAVAtulevaisuus on kuitenkin kuin villiharakanpesä”.

Pelkkä YRITTÄJYYSINTOILU (bisnesvapaus) EI RIITÄ, kun on kyse demokraattisen yhteiskunnan PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ALUERAKENTEESTA.

 

20. NATIONALISTISEN SUOMEN VALTIOJÄRJESTYKSEEN sisältyy KAKSI PÄÄORGANISAATIOITA eli VALTIONHALLINTO JA KUNTAHALLINTO.

SIINÄ ASUKASOSALLISTUMISEN JA -VAIKUTTAMISEN USKOTAAN TAPAHTUVAN KUNNISSA. Asukkaan näkökulmasta katsottuna nykyinen konsernikunta on asukasosallistumisen paha este.

JOS RAKENTAMISTA JA ALUERAKENTEEN OHJAUSTA koskevaa LAINSÄÄDÄNTÖÄ ei noudateta KUNNASSA (jos esimerkiksi PURKULUPIA ei aina anota eikä SUOJELUTOIMIA toteuteta suojelusäädösten hengessä) tämä tekee VILLISTÄ VYÖRYMISESTÄ PAHIMMAN ONGELMAN.

*

21. VALTIONHALLINTOON kuuluneita tehtäviä on siirretty (DELEGOITU) viime vuosikymmeninä KUNNILLE.

Siitä on aiheutunut kunnissa usein TALOUSKRIISEJÄ. RAHAKRIISIN johdosta on alettu perustamaan KUNTALIITOKSIN SUURKUNTIA. Mutta PELKKÄÄN TALOUTEEN TUIJOTTAMINEN ei riitä tässäkään ongelmassa.

KORONAVIRUSEPIDEMIA ON AIHEUTTANUT MUUTOKSIA MYÖS KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA. EUROOPASSA TÄMÄ ON KÄYNYT ILMI ESIMERKIKSI EUROOPAN UNIONIN VIIMEKSI PIDETYSSÄ RAHOITUSKEHYSNEUVOTTELUSSA.

ÄSKETTÄIN PIDETTY UNIONIN pisin ja raskain kokous 18.7. – 21.7.2020 oli monimutkainen sekoitus RAHAA. POLITIIKKAA JA JURIDIIKKAA. KOKOUKSEN TARKOITUS oli uudistaa UNIONIA, mutta POLIITTINEN PÄÄLINJA pysyi tähänastisen unioninkiskoilla”.

UNIONIN BUDJETIN MONINKERTAISTAMINEN RAKENNEUUDISTUKSELLA ON YHTEYDESSÄ vanhaan LIITTOVALTIOAJATUKSEEN, jotta UNIONI PYSTYISI TOIMIMAAN TEHOKKAASTI EUROOPASSA JA KILPAILEMAAN KANSAINVÄLISELLÄ KENTÄLLÄ.

 

22. Nykyajan maanviljelijä on KONEELLISTA TEHOMAATALOUTTA HARJOITTAVA YRITTÄJÄ. KAUHAVALLA on harjoitettu jo vuosisatoja pääelinkeinona MAANVILJELYÄ mutta vasta TEOLLISEN KAPITALISMIN aikana heistä on tullut YRITTÄJIÄ.

ILMASTONMUUTOS JA KORONAVIRUSPANDEMIA aiheuttavat sen, että maatalousmielisten kauhavalaistenkin on pakko etsiä kuntaan uusia elinkeinoja koska KONEELLINEN MAATALOUS on ilmastonmuutoksen takia epävarman päällä ja myös YKSITYISAUTOILU on kritiikin kohteena.

 

23. YKSIPUOLISESTI MAATALOUSVALTAISELLA KANTA-KAUHAVALLA on pyritty pitkään siihen, että YHTEISKUNNALLISEN LASKUN MAKSAJAKSI ei tule KUNTAORGAANI vaan joku muu.

Tuomuuvoi olla esimerkiksi kuntaliitto, valtio tai Euroopan unioni. TaiRAHANSAANTIHOUKUTTIMENA toimiva paikallinenKEHITTÄMISYHDISTYS”.

KANTA-KAUHAVAN KESKUSTASSA (entisen kirkonkylän kohdalla) toteutettiin esimeriksi Kauhavanjoen ylittävä puinen KEVYEN LIIKENTEEN SILTA keräämällä rahaa MAASEUDUN KEHITTÄMISRAHASTOSTA (EU-rahaa) sekä paikallisilta YRITTÄJILTÄ (sillan suunnitteluun ja rakentamiseen).

FRAGMENTTINA TOTEUTETUN SILLAN JATKOLIITTYMIEN PUUTTUESSA lapset ovat olleet vaarassa jäädä sillan päissä yksityisautoilun jalkoihin.

Itse sillan rakenteissakin olisi ollut parantamisen varaamutta toteuttamisajoitus petti”.

*

YKSIPUOLISESTI MAATALOUSVALTAISET KUNNAT aiheuttavat asukkailleen monenlaisia henkisiä ongelmia. YKSITYISAUTOLUN lisääntyminen on vain eräs niistä.

Alun perin 1700-luvun isojaon pohjalta perustetut MAATILAKESKUKSET ovat nykyisin KONEELLISTETTUJA KAPITALISTISIA YRITYKSIÄ (”OY KARTANO AB”).

Koska suuret maatilat saavat monipuolisesti TALOUDELLISTA TUKEA, tämä samalla KUIHDUTTAA PIKKUTILOJA ja pieniä YRITYKSIÄ.

Villisti heilahtelevat MARKKINASUHTEET vaikuttavat myös ITSEELLISIIN MAATILAKESKUKSIIN. Markkinasuhdeheilahtelu heijastuu näkyvimmin MAATALOUSVALTAISTEN KUNTAKONSERNIEN POLIITTISIIN VALTAPELEIHIN.

 

24. UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN aikana ei ole kelvannut valtiolle ja kunnille kokonaisvaltainen SUUNNITTELUMALLI (malli, mikä on täynnä yhteiskunnnallis-poliittisia ja -taloudellisia suhteita).

KOKONAISVALTAISTA MAANKÄYTÖN TARKASTELUA on vastustettu KUNNISSA, koska se ei mahdollista kapitalismiin sisältyvää NOPEAA TAPAUSKOHTAISTA INTRESSI-ITSEKKYYTTÄ.

KUNTAKONSERNEISSA on suosittu eniten ITSEKKYYTTÄ HYÖDYN TAVOITTELEMISEKSI sekä nopeaa ja joustavaa TAPAUSKOHTAISTA SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA.

Koska KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU (kuten yleiskaavoitus) on koettu RASKAAKSI JA EDISTYSTÄ JARRUTTAVAKSI, siitä on luovuttu yleensä kokonaan.

*

TURUSSA ON OLLUT PITKÄÄN TAPANA VASTUSTAA KOKONAISVALTAISTA YLEISKAAVOITUSTA. Myös MAISEMANSUUNNITTELUN (luontosuhteen) kohdalla on vallinnut TURUSSA vuosikymmenet hyvin kielteinen ilmapiiri.

TURKULAISTEN LUONTOSUHDETTA leimaa RUISSALON KALTAINENLUONTOKULISSI-AJATTELU”. Siinä on hyvä rokata vahvistimet täysillä ja kaljoitella nopeasti lahoavien tammimetsien hämärässä.

 

25. VIIMEKSI TURUSSA on vastustettu sitkeästi ja pitkään TORIPARKIN RAKENTAMISTA (uusi tori ja toriparkki valmistuu 2021).

TURUN PÄIVÄLEHDESSÄ oli 14.3.1996 uutinenPROFESSORI Markelin on pettynyt keskustan ilmeeseen, kioskipömpelit ja bussit pilaavat Turun torin”. Saksan Stuttgartissa arkkitehtikoulun professorina toimiva arkkitehti Antero Markelin oli laatinut jo vuonna 1989 uuden torisuunnitelman Turun toriksi.

Avustin Markelinia toriuudistuksessa vuodesta 1987 lähtien laatimalla lähtökohta-aineistoja torin ilmeen muuttamiseksi kansainvälisemälle tasolle.

Mutta tämän Suomen ensimmäisellä Kansallisella Rintamalla (puolueella) oli suurempi kannatus kuin TURUN TORIN modernisointipyrkimyksellä.

 

26. KIRJASSASUUNNITTELU LUOVAA TYÖTÄ” (Esko LEHTI ja Kari RISTOLA, 1990) korostetaan LUOVUUDEN merkitystä SUUNNITTELUSSA. Suunnittelukäytännön kuvaamisen lisäksi kirjassa esitellään myös suunnittleun taustalla olevia TEORIOITA JA SUUNNITTELUN HISTORIAA.

Kirjan sivulla 40 (kappaleessa YHDYSKUNTA- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUOMESSA) sanotaan, että ”...tarkastellaan ... IDEOLOGISTA TAUSTAA ja suunnittelussa tapahtuneita muutoksia...”.

Tämän jälkeen sanotaan, ettäSuunnittelun ideologisella taustalla tarkoitetaan tässä sitä ARVOJEN JA USKOMUSTEN muodostamaa kokonaisuutta, jossa kunakin aikana suunnitteluongelmia ja tavoitteita määritellään...”. SUUNNITTELUIDEOLOGIAN sanotaan heijastuvan suunnitteluun liittyvien TIETOJEN, KEINOJEN JA TOIMINTATAPOJEN valinnassa.

SUUNNITTELUIDEOLOGIAN sanotaan olevan LÄHELLÄ FILOSOFIASSA käytettyä PARADIGMAN KÄSITETTÄ (eli TIETEESSÄ ennalta määriteltyä MALLIA, ”ennnakkokäsitystä/ennakkomääritelmää”).

SUUNNITTELUN tarkasteleminen esimerkiksi tältä pohjalta on hyödyllistä.

*

JOUSTAVA UUSLIBERALISTIS-KAPITALISTINEN RAKENNUS- JA ALUESUUNNITTELU on ajautunut kuitenkin äskettäin kriisiin.

KRIISIN aiheutti monet seikat mutta päällimmäisenä on näkynyt MIKROBIHYÖKKÄYKSIÄ (bakteerit ja virukset sekä niihin liittyvät TERVEYS-, TALOUS- JA YHTEISKUNTAKRIISIT).

KORONAVIRUSKRIISI on pakottamassa yhteiskunnan ottamaan UUDESTAAN KÄYTTÖÖN KOKONAISVALTAISEN SUUNNITTELUMALLIN.

TUOSSA UUDISTUKSESSA on samalla kyse YHTEISKUNTAMONOPOLIN VAHVISTAMISESTA, KAPITALISMIN seuraavassa vaiheessaKAIKKI EI OLE ENÄÄ JOUSTAVAA JA KAUPAN”.

*

RAKENNUSSUUNNITTELU on ollut välillä lähellä LOOGIS-ANALYYTTISTÄ FILOSOFIAA (vrt. Wittgensteinin piirtämä kylmäjärkinen ja minimalistinen omakotitalo Wienissä).

ALUERAKENNE sisältää TOIMINTOJA JOKAPÄIVÄISTEN FUNKTIOIDEN VÄLILLÄ ja alueessa vallitsee myös funktioiden välisiä OSA-ALUEITTAISIA SUHTEITA (liittyminen).

Jokainen MUUTOS ALUERAKENTEESSA heijastuu monelle eri SUHDETASOLLE, esimerkiksi FYYSINEN muutos heijastuu myös esimerkiksi SOSIAALISELLE JA KULTTUURISELLE alueelle.

KOKONAISVALTAISEN ALUESUUNNITTELUN TARPEELLISUUTTA olen käsitellyt myös kirjoituksessaniSUURKUNNAN YLEISKAAVA?” (kts. blogini 17.7.2018).

 

27. SUUNNITTELUKYSYMYKSIÄ on tarkasteltu paljon myös LÄHIÖUUDISTUKSEN yhteydessä. ”LÄHIÖNPARANNUKSEN” (aluksi tällä nimellä, huomaa ilmaisuparantaa”, siishyvää parannetaan”?).

Tässä yhteydessä on syntynyt ajatus siitä, että lähiösuunnittelussa tehtyjä VIRHEITÄ (kuten toiminnallisia ja teknisiä virheitä ja myös virheitä politiikassa ja taloudessa) voidaan käyttääolemassaolevien asuntoalueiden ja lähiöiden uudistamisessaja kokonaan uusien asuntoalueiden suunnittelussa.

*

Tehtyjen SUUNNITTELUVIRHEIDEN etsiminen ja tarkasteleminen on herättänyt hankalia kysymyksiä myös länsimaisen MORAALIN JA KULTTUURIN tilasta.

Suomalaisten ARKKITEHTIEN SOSIAALINEN KENTTÄ, MAESREO-PALVONTA JA PROFESSIO-HENKI on kuitenkin tukahduttanut usein mielipiteiden vaihdon tehokkaasti. Siksi on ollut usein pakko etsiä apua mielipiteiden vaihtoon muista VALTIOISTA.

*

ARKKITEHTIUUTISISSA vuodelta 1999. uutiset numero 12 (sivu 10) on kirjoitukseniArkkitehti Pekka Tannerin muistolle”, totesin, ettäTanner kehitti LÄHIÖUUDISTUKSEN SUUNNITTELUPERIAATTEITA ja halusi samalla uudistaa arkkitehdin AMMATTIETIIKKAA...”.

*

VANHAN LOVIISAN pelastanut ELMAR BADERMAN ja monet muut lahjakkaat ihmiset ovat opiskelleet arkkitehtuuria SAKSASSA TU BRAUNSCHWEIGISSA.

Entinen opiskelutoverini (Saksan liittotasavalta, TU Braunschweig, arkkitehtiosasto) Pekka Tanner opiskeli ensin Darmstadtissa ja toimi Braunschweigissa arkkitehdiksi valmistuttuaan pitkään Bremenissä Itä-Teneverin lähiöarkkitehtina. TENEVER suunniteltiin alun perinPAKSULOMPAKKOISESTIja tehokkaan betonielementtitekniikan mukaisesti SOSIAALISEKSI SUURLÄHIÖKSI.

Tannerila oli Bremenissä myös oma arkkitehtitoimisto.

TENEVER on tyypillinen TEOLLISEN ASUNTORAKENTAMISEN kohde (modulit, betonielementit jne.). Poliitikkojen alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä Bremenin kaupungin kaikista betonilähiöistä yhtä houkuttelevia asuinpaikkoja kuin on Bremenin muut asuinalueet (kaupungissa on vanhakaupunki ja esimerkiksi hollantilaistyylisiä asuinalueita mataline taloineen).

BREMEN on kaupunki ja samalla SAKSALAISEN OSAVALTION PÄÄKAUPUNKI (asukkaita kaupungissa noin puoli miljoonaa). Bremenin METROPOLIALUEELLA asuu yli kaksi miljoonaa asukasta.

*

Kirjoitin Pekka Tannerin kanssa marraskuussa 1984 NYKYPÄIVÄ-lehteen kirjoitukset uudesta arkkitehtuurista (julkaistu 1.11.1984, lehden päätoimittaja oli tuolloin porvoolainen VANHAN PORVOON SUOJELUN YSTÄVÄ Kimmo Kajaste).

Lehden kirjoituksistamme (Paaso: ”Oleellista on sisältö”, Tanner: ”Myös vanhoja muotoja tarvitaan”) käy ilmi se, että tuolloisen ARKKITEHTUURIKESKUSTELUN keskeinen kysymys liittyi ARKKITEHTUURIN SUHTEESEENMENNEISYYTEENeli HISTORIAAN.

Tanner on kannanotoissaan selvästi rohkeampi kuin minä ja erityisesti suhtautumisessaan POSTMODERNIIN. YKSIPUOLISESTI MODERNI eli TÄYSIN UUDEN LUOMINEN oli ajautunut kaikkialla (ei vain Suomessa) KRIISIIN.

Suomalaisten arkkitehtien näkökulma oli pitkäännaulittunakonservatiivisesti FUNKTIONALISMIUSKOON JA TYYLIPERINTEESEEN.

POHJOISENOULUN KOULUMURENSI kuitenkin 1980-luvun lopulla ETELÄN ARKKITEHTIHERROJEN harjoittaman POSTMODERNIN AJATTELUN JA TYYLIN VASTAISUUDEN.

Nykyisin koko HELSINGIN SEUTU oniljettävyyteen astitäynnä POSTMODERNIA TYYLIÄ.

*

Tanner aloitti ammatillisen uran BREMENISSÄ. SAKSAN LIITTOTASAVALLAN JA DDR:N YHDISTÄMINEN johti kuitenkin siihen, että LÄNSI-SAKSAN LÄHIÖUUDISTUSVARAT kytkettiin DDR:N MUIHIN LIITTÄMISHANKKEISIIN.

Myös Pekka Tanner jäi työttömäksi ja joutui vaikeuksiin myös toimistonsa taloudenpidossa. Hänen oli siksi etsittävä töitä muista maista. Ennen kuolemaansa 1999 hän toimi myös VIROSSA ja synnyinkaupungissaan Helsingissä MYLLYPURON LÄHIÖARKKITEHTINA.

*

SAKSOJEN YHDISTÄMINEN noin vuodesta 1990 lähtien ei johtanut kuitenkaan siihen mitä ennalta kuviteltiin. YHDISTÄMISTÄ seurasi uusia yhteiskunnallisia kriisejä. Nuoria muutti itäisestä SAKSASTA suurin joukoin ulkomaille, eivätkä rahat riittäneet itäisen osan länsimaistamiseen.

Saksan äärioikeiston nousu (AFD) tapahtui Saksan itäisestä osasta (aikaisemmin kommunistisesta valtio-osasta, myös unionijohtaja ANGELA MERKEL on alun perin KOMMUNISTISESTA ITÄ-SAKSASTA).

Kun saksalaisen yhteiskunnan monia vanhoja henkisiä jännitealueita, kutenalkuperistä marxilaista liikehdintää”, siivottiin maton alle, ne syttyivät uusina muotoina tuleen ja tarrautuivat yllättävin kääntein uusimpaan saksalaiseen yhteiskuntaan.

*

TÄMÄNHETKINEN KORONAVIRUSKRIISI muuttaa myös SUUNNITTELUKULTTUURIA. Suunnittelun lähtökohtana ei voi olla enää KAPITALISMIN YLISTÄMINEN SEKÄMUOTI JA KEKSELIÄISYYS”.

POSTMODERNIN JÄLKEEN PUHJENNEEN KORONAVIRUSAALLON yhteydessä joudutaan UUDISTAMAAN KAIKKI RAKENNUKSEN JA ALUEEN SUUNNITTELUPERIAATTEET.

Esimerkiksi ASUINRAKENNUKSEN KÄYTÄNNÖN SUUNNITTELUTILANTEESSA tämä merkitsee sitä, että suunnittelu aloitetaan MUUTAMISTAYMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISISTÄMATERIAALEISTA ja seuraavaksi tarkastellaan TALON ASUMISTOIMINTOJEN, TILOJEN KOON JA RAKENTAMISKUSTANNUSTEN MINIMOIMISTA.

Siis askeettisestaEksistensminimumista”.

Myös tuoreessa kirjoituksessaniMiksi ei valita ASKEETTISUUTTA?” (Turun Sanomat, mielipidekirjoitus 18.7.2020) olen ajatellut HUOMISPÄIVÄN SUUNNITTELUA.

*

1984 kirjoitin NYKYPÄIVÄ-LEHTEEN, ettäMEISSÄ ELÄÄ MYÖS EILISTÄ”. VASTA NYT ymmärrän sen, että tämä on eri asia kuin se, ettämyös YKSILÖT vaikuttavat siihen mitä jälkikäteen menneisyydeksi eli HISTORIAKSI kutsutaan”.

IHAILIN noihin aikoihin (1980- ja 1990-luvuilla) VANHAN PORVOON HISTORIAA JAMONIÄÄNISTÄ MILJÖÖTÄ”.

KAIKKEA KAIKESSAei voi olla kuitenkaan ihanteena nykytilanteessa. Ei myöskään iskulauseVÄHÄN ON ENEMMÄNkoska se viittaa alun perin ESTEETTISESTI AJATELTUUNMUODONANTOMUOTIIN” (vrt. Mies van der Rohen lasi- ja teräspilvenpiirtäjät).

*

Kun eteläpohjalaiset pitävät yhtenä TÄMÄNHETKISEEN identiteettiinsä kuuluvana elementtinä POHJALAISTALOA (pohjalaistalo on alun perinmerenrannikon klassistinen ruotsalaislaina eli kaksikerroksinen FOONINKI”) tapahtuu HARHAKUVITELMAAN EREHTYMINEN.

Samalla tavalla on KUVITELMA se, että pitää TOPELIAANIS-NATIONALISTISESTI JÄRVIMAISEMAAsuomalaisuuteenkuuluvana myös nykyaikana.

*

KLASSISTINEN POHJALAISTALO on kuitenkin vaikuttanut eteläpohjalaisten identiteetin rakentumiseen.

Mutta NYKYHETKEN JA MENNEISYYDEN (esimerkiksi alkuperäisen pohjalaistalon sekä sen interiöörin ja esineiden) liittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on EREHDYS.

KANTA-KAUHAVAN KOSOLANMÄEN kaltaisia kuvitteellisiaPAIKKAKUNTAOMAKUVIAei pidä muodostaa koskaan.

KAUHAVANJOKEAKAAN ei saa pitää pelkkänä LUMENKAATOPAIKKANA.

MEISSÄ EI ELÄ EILISTÄ.

 

28. Vaikka myös SUUNNITTELUSTA aiheutuu myös ongelmia, SUUNNITTELUA koskevan AJATTELUN LAIMINLYÖMINEN kostautuu. Tästä on hyviä esimerkkejä.

KANTA-KAUHAVAN pääkeskustan länsisivustalle (etelään kauas jokivarresta) rakennettiin 2000-luvun alussa uusi S-MARKET mutta rakennuksesta luovuttiin rakentamalla 2019–2020 pellolle (ensin Lapuan ja sitten Seinäjoen ideaparkin suunnalle) vanhan jokivarsi pääkeskustan ulkopuolelle uusi pikimusta S-market.

Myös Seinäjoen ikiomaomauusliberalistinen tervavenens. IDEAPARK on myös pikimusta.

Tämä MUUTOS aiheutti KANTA-KAUHAVALLA SOSIAALISTA ERIARVOISUUTTA sillä rollaattoreilla liikkuvat VANHUKSET eivät jaksaneet käydä uudessa marketissa saakka. Se on saavutettavissa vain omalla henkilöautoilla (tai esimerkiksi taksilla).

MUUTOS johti YKSITYISAUTOILUN KASVUUN. AUTOILUN SUOSIMISTA ei pidetä kuitenkaan ILMASTONMUUTOKSEN takia toivottavana.

Onneksi maantiet eivät johda kaikkialla KONEELLISTETTUIHIN MAATILAKESKUKSIIN.

*

Modernissa edustuksellisen demokratiassa pyritään TASA-ARVOON.

Jos SUURKUNNAN SUURALUETTA (taustalla monen kunnan välinen KUNTALIITOS) ei suunnitella YHTENÄ KOKONAISUUTENA, kuten on tapahtunut MAATALOUSVALTAISELLA SUUR-KAUHAVALLA, se johtaa EPÄTASA-ARVOON.

SUUR-KAUHAVAN KUNTALIITOSSOPIMUKSESSA sovittiin aikoinaan, että liitoskuntien entisiä KUNTAPÄÄKESKUSTOJA kehitetään yhtä paljon. Tämä SOPIMUS JA SUURKUNNAN KOKONAISVALTAISEN YLEISKAAVAN laatimisen laiminlyönti on johtanut esimerkiksi siihen, että ympyrän muotoisen SUURKUNTA-ALUEEN SIVUSTALLE (Kanta-Kauhavalle) on rakennettu uusi ja kallis yhteinen SUURKOULU. Tästä on aiheutunut eriarvoisuutta ja entisten itsenäisten kuntien välisiä riitoja koska esimerkiksi koulunkäyntimatkat ovat jatkossa suuret suurkunnan vastakkaiselta puolelta.

UPOUUSI SUURKOULU kimaltelee nyt valmiina KANTA-KAUHAVAN keskustassa mutta me olemme päättäneet, että tyttäremme aloittaa pääkeskustan ulkopuolella KOTIKOULUN.

*

Pian sen jälkeen kun SUURKUNTALIITOS SOVITTIIN syrjäkylien kouluja lopetettiin jo toisen kerran maailmansodan jälkeen.

PIENTEN KOULUJEN LOPETTAMINEN perustui ensin koulunkäyntirakenteen uudistamiseen sekä väestön muuttamisesta pois maaseudun palveluista tyhjentyneistä syrjäkylistä. Tuossa vaiheessa oli kiinnostusta maaseudun kylien kehittämiseen (kts. esimerkiksi YJK:n julkaisuja) mutta nykyisin siitä on luovuttu kokonaan.

Helsingin metropolikehitys on ollut Suomessa täysin vastakkainen maaseudun kylien muutokselle.

KAUHAVAN SUURKUNNASSA ENNEN SUURKOULUHANKKEEN VALMISTUMISTA käytiin PERUSKOULUN YLÄASTETTA kahdessa eri kohteessa niin, että kyseisten opetustilojen väli oli kilometrin.

Oppilaat liikkuivat tuotavälituntipihaamyös mönkijöillä ja koppiksilla, mikä juontaa paikallisen maatalouskulttuuriin, jossa ulkotilassa liikkuminen ja yksityisautolilu on sääntö. Kilometrin pituista väliä liikuttiin siksikivana asiana”. Molempien opetuskohteiden sanottiin olevan (juorujen mukaan) hometaloja.

*

Nyt kun KORONAVIRUSEPIDEMIA RAVISTELEE YHTEISKUNTAA, koulunkäyntiä ei voi harjoittaa jatkossa isoissa monitoimikäyttöisissä MASSAKOULUISSA.

UUSIIN MIKROBIKRIISEIHIN ENNALTA VARAUTUMINEN edellyttää sitä, että koulunkäynti täytyy pohjautua tulevaisuudessa PIENRYHMISSÄ tapahtuvaan opiskeluun.

Samalla perinteinen nationalistisesti ihmismassojen yhdenmukaistamiseen tähtäävä KOULU on tullut RAKENNUSTYYPPINÄ vanhanaikaiseksi.

ILMOITUS